Maize
Bajra
Jowar
SSG
Cotton
Sun Flower
Paddy
Veg
   
 
 

JOWAR GRAIN

 
           
  S.No: Brand Name Plant Height Harvesting Planting Season
  1 PRAN 215-220 100-105 Kh. &Rabi
  2 UJWALA 190 100-105 Kh. &Rabi
           
           
  S.No: Brand Name Plant Height Harvesting Planting Season
  1 MAST 190 110-115 Kh.
  2 MISHAL 190-200 110-115 Kh.